Renseanlegg tilpasset Deres behov

 • Nøkkelferdige anlegg

 • Komplett teknisk leveranse

 • Ombygging av eksisterende renseanlegg.

 • Enkle sil løsninger.

 • Prosessgaranti.

 • Fullrensing

 • Rådgiving og konsulentoppdrag

Alle kommunale avløpsrenseanlegg leveres etter nye avløpsforskrifter 2006.

ansvarsrett_sobye

Sobye-filter leveres i 4 standard størrelser, disse leveres også i flere modeller til ulike bruksområder.

 • Kanalfilter tilpasses også etter mål.

 • Kapasiteter ved normalt avløpsvann opp til 180 l/sek

 • Dokumenterte renseeffekter på over 50% reduksjon av SS og over 20% reduksjon av BOF i kommunale renseanlegg.

Alta Vest RA1

Alta Vest RA

Nytt renseanlegg august 2013, dimensjonert for 9900 pe og tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Alta Vest RA2

Alta Vest RA

Renseanlegget er bygget over to etasjer, og avløpsvannet pumpes opp til silene i andre etasje. Det rensede avløpsvannet går ved selvfall til sjø, mens slammet blir avvannet og fordeles til lukkede containere i første etasje.

ALTAOST

Alta Øst RA

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Eide RA Eide kommune

Eide RA Eide kommune

Typisk renseanlegg på 2 etasjer. Vannet blir pumpet opp til 2. etg. der silene er montert.

Etter rensing går avløpsvannet ved selvfall til sjø.

Eide RA Eide kommune2

Eide RA Eide kommune

Avfallet blir presset > 25 % tørrstoff og går med selvfall til container i 1. etasje.
Lukket anlegg med punktavsug i lokk, ingen utslipp av lukt og aerosoler til silrom.
Taraldsvik RA - Narvik Kommune

Taraldsvik RA – Narvik Kommune

Kanalfilter

Igangsatt i 1999.

Kanalsiler benyttes i hovedsak til oppgradering av eksisterende anlegg der det er naturlig med selvfall inn til stasjonen.

Silene lages og tilpasses til ønskede mål

Hatteberg RA - Narvik kommune

Hatteberg RA – Narvik kommune

Renseanlegg tilpasset kravene om passende rensing. Anlegget er forberedt for fremtidig utvidelse eller strengere krav til rensing.

Trysilfjellet

Trysilfjellet BA

Silbåndfilteret montert i et fullrenseanlegg med reaktor- kompostering av avfallet.

Sobye-filter 740 -1550

Sobye-filter 740 -1550

Ny modell 2006 med økt effektivitet og forbedret design

Hålandsdalen RA

Brattv

Brattvåg RA – Haram kommune

Stasjonen er utstyrt med en innløpskasse foran silene,

denne utjevner støtbelastningene og vannet går med selvfall inn på silene.

I innløpskassen er det montert en energidreper som sikrer god turbulens som gjør at det kan oppnås representative prøver av innløpsvannet.

brattvag

Brattvåg RA – Haram kommune

Kombinert bygg for brannstasjon og avløpsrenseanlegg.


Sobye Miljøfilter AS leverer filter for:

 • Inntaksvann smoltoppdrett

 • Filter for resirkulering av vann

 • Prosessvann til varmeveksler

 • Rensing av lus og egg fra lossevann

 • Blodvannsrensing i prosessindustrien

Fjerning av lus og

Fjærning av lus og egg fra lossevann

Nytt filter er utviklet for fjærning av lus og egg fra lossevann fra brønnbåter og ved pumping fra mærer.

Filteret er testet ved Sekkingstad AS Skaganeset.
Lus, eggstrenger og egg fjærnes på en skånsom måte og samles opp for destruering.

Filteret har stor kapasitet og styres automatisk

Austevoll Fiskeindustri AS

Austevoll Fiskeindustri AS

Anlegget hos Austevoll fiskeindustri er effektivt for uttak av lus og egg fra lossevannet.Silduken kan enkelt skiftes til en annen maskestørrelse ved fastsettelse og- endringer som kan komme.

Filteret fjærner også effektivt skum/protiner der dette blir nedbrutt i transport til tank.Knuste fiske og- benrester blir også tatt ut av filteret slik at en unngår uønsket utslipp til sjø.
Fiske og- benrestene blir oppmalt i en tannhjulspumpe som transporterer dette til ensilasjetank.

Trovåg Laks Vikebygd

Trovåg Laks Vikebygd

Rensestasjon for rensing av avløpsvann og gjenbruk av avløpsvann fra smoltoppdrett.

Etter rensing blir deler av vannet luftet, tilført oksygen og pumpet tilbake til oppdrettskarene, det resterende renset vannet blir ledet til avløp.

Feces og forrester ledes til et eget filter for avvanning, avfallet samles i en tank der det under omrøring blirtilsatt kalk for hygienisering.

Her vil en også kunne ha god kontroll med over/underforing av fisken etc.

Marine Harvest

Marine Harvest Eggebønes

Filter for blodvannsrensing montert i container.

Containeren er isolert med plater på vegger og tak. Komplett rensestasjon med filter, pumper, røropplegg og automatikk.

Containeren heises på plass og tilsluttes rørsystem og elektriske tilkoplinger.

Kjemisk renseanlegg for kommunalt og industrielt avløp

Sobye Flotasjonsfilter baserer seg på kjente prinsipper innen mekanisk og kjemisk rensing av avløpsvann.

Anleggene bygges opp av grovfilter, flokkuleringsrør, doseringssystemer og flotasjonsfilter for slamavskilling.

Ved automatisering kan anlegget styres basert på ulike parametere som flow, ph, turbiditet, etc.

Anleggene leveres forskjellige størrelser alt etter tilført vannmengde og etter SS innhold i avløpsvannet(pe)

Pilot filter-utleiefilter

Sobye Miljøfilter har bygd et flotasjonsfilter som kan brukes til prosjekter med midlertidige behov.

Vi utfører tester for å fastslå hvilke rensemetoder som er best egnet.

Filteret er plasert på en tilhenger og kan lett fraktes til ønsket sted.

1
2

Sobye Filterrens

Sobye Filterrens er et sterkt alkalisk,lavtskummende,vaske- og rengjøringsmiddel til tyngre rengjøring av kommunale renseanlegg, pumpestasjoner m.m. Fjerner effektivt sot, olje, fett, metallholdige partikler, proteiner, karbohydrater, sukkerholdige avsetninger og generell smuss. Anbefales også som avløpsrens.

Sobye Komprimator

Sobye Miljøfiter AS har utviklet en avvanningsskrue for bruk sammen med Sobye Filter. Komprimatoren er utstyrt med sil for avrenning av rejektvann. For å oppnå et stabilt og høyt tørrstoffinnhold av slammet er avvanningsskruen utstyrt med et fjærbelastet motpress. Avfallet etter avvanningsskruen inneholder TS > 25%.

Produksjonshall

Produksjonshall

All produksjon av siler utføres av lokal samarbeidepartner

Komprimator

Komprimator med ovegang til transportskrue

Dobbel skruepresse med mottrykk ved innlastning til trauskrue.

Slamskruer

Slamskruer med felles nedkast

Slamskruer ved 2 siler med felles nedkast til fordelingsskrue eller direkte til container.

Marine Harvest

Automatisk rengjøring av presesil

Over pressonen er det montert roterende vaskedyse som automatisk rengjører silen.

Innstillinger for antall og tid er justerbar.

Renseanlegg for tungmetall

Renseanlegg for tungmetall

Komplett anlegg leveres i container eller plassbygges.

Renseanlegg for notvaskeri

Renseanlegg for notvaskeri

Renseanlegg i 3 trinn der siste rensetrinn utføres i kjemisk flotasjonsanlegg.

Etter hvert rensetrinn går vannet til buffertanker, etter siste rensetrinn med Sobye flotasjonsfilter kan vannet gjenbrukes ellerutslipp til sjø.

Renseanlegg for notvaskeri2

Renseanlegg for notvaskeri

1. rensetrinn etter vasketrommel, denne tar ut de store partikkler som, stein, skjell og sjøgras.

Dette blir presset og transport videre til storsekk.